Sl. No. Name of Deans Period Photo
1 Prof. N. Sankaranarayana Reddy 1972-1974
2 Dr. C.R. Shanmugam 1974-1978
3 Dr. R.K. Sivanappan 1978-1984
4 Dr. V. Subramanian 1984-1988
5 Dr. K.R. Swaminathan 1988-1994
6 Dr. M. Balasubramanian 1994-1995
7 Dr. V.V. Sree Narayanan 1995-2003
8 Dr. R. Manian 2003-2006
9 Dr. A. Sampathrajan 2006-2009
10 Dr. S. Santhana Bosu 2009-2013
11 Dr. C. Divaker Durairaj 2013-2017
12 Dr. S.V. Kottiswaran 2017-2018
13 Dr. N. Varadharaju 2018-2019
14 Dr. B. Shridar 2019-2022